Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Prezentace výsledků průzkumu a restaurování pomníku sv. Václava

Detail pomníku sv. Václav na Václavském náměstí v Praze

termín
24. 10. 2018(17:00)

Dům U Kamenného zvonu, koncertní sál

termín
24. 10. 2018
17:00

Dům U Kamenného zvonu, koncertní sál

vstupné
zdarma

 

přednášející 
Mgr. Marie Foltýnová, PhD. 
–  kurátorka a vedoucí oddělení správy veřejné plastiky GHMP

Ak. soch. Vojtěch Míča – restaurátor, vedoucí atelieru figurálního sochařství AVU 

Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka – Fakulta stavební ČVUT, katedra mapování a kartografie 

Prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. – Přírodovědecká fakulta UK, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

Ak. soch. Andrej Šumbera – restaurátor uměleckých děl z kovu

 

 

praktické informace > 
Objekt nemá bezbariérový přístup.

 

Galerie hlavního města Prahy nechala letech 2016–2017 provést podrobný restaurátorský průzkum pomníku sv. Václava na Václavském náměstí spojený s přesným zaměřením celého pomníku a sousoší-fotogrammetrií. Průzkum byl zaměřen zejména na zhoršující se stav povrchu žulového podstavce. Pomocí moderních analýz a technologií se restaurátoři snažili rozkrýt důvod povrchových destrukcí a navrhnout optimální způsob restaurování a ochrany. Bronzová jezdecká socha byly restaurována před několika lety, zde bylo třeba pouze obnovit povrchovou konzervaci voskem. Zároveň byla při konzervaci provedena i endoskopická prohlídka vnitřku jezdecké sochy, která s využitím nejnovějších optických technologií přinesla nová zjištění.

Výsledky průzkumu a restaurování budou představeny široké veřejnosti ve veřejné prezentaci v Domě U Kamenného zvonu, v koncertním sále, 24. října 2018 od 17 hodin. Vstup zdarma.

 

Program prezentace

17.00  Zahájení prezentace

 

17.05  1963–2018 Pomník a jeho život
Marie Foltýnová, Galerie hlavního města Prahy

Krátký úvod a shrnutí péče o pomník sv. Václava za posledních 55 let, kdy byl svěřen spolu s celým konvolutem veřejných plastik do správy Galerie hlavního města Prahy. Během této doby se měnily nejen samotné postupy restaurování, ale i zásady památkové péče. Velké dopravní stavby 20. století změnily Václavské náměstí i charakter umístění jezdeckého pomníku dodnes uctívaného českého světce, symbolu české státnosti. Vnímání pomníku širokou veřejností a názory na úpravu bezprostředního okolí pomníku, na jeho funkci a uplatnění ve veřejném prostranství největšího pražského náměstí se různí a často si vzájemně odporují.

 

17.15  3D dokumentace pomníku sv. Václava
Karel Pavelka, Karel Pavelka ml., Paulina Raeva, Jaroslav Šedina, Katedra geomatiky, FSv ČVUT v Praze

V rámci průzkumu pomníku sv. Václava na Václavském náměstí v Praze byla provedena podrobná a přesná 3D dokumentace stavu pomníku. Využita byla metoda laserového skenování přesným terrestrickým laserovým skenerem Faro (celkem 27 stanovisek), dále byla využita fotogrammetrická technologie IBMR (Image-based Modeling and Rendering) s využitím kalibrované poloprofesionální zrcadlovky Canon 5D (cca 1800 fotografií). Výstupem z použití obou technologií byla mračna bodů, která byla zpracována do podoby nepravidelné trojúhelníkové sítě s texturou. Experimentálně byla data též sloučena v jediný model v softwaru Capture Reality pro maximální možný detail objektu. Finálně tak byly vytvořeny celkem 3 modely, jeden z laserového skenování, druhý z fotogrammetrického měření a třetí kombinací obou výše uvedených metod. Jako nejkvalitnější se ukázal fotogrammetrický model s počtem asi 150 milionů bodů a věrnou texturou.

 

17.40  Problematika degradace žuly – laboratorní průzkumy
Richard Přikryl, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká fakulta UK

V rámci podrobného restaurátorského průzkumu byly provedeny  doplňující laboratorní anylýzy, které měly shromáždit dostatek informací k  nalezení optimálního postupu při restaurování podstavce a  následné dlouhodobé  péče o  tento monument. Příspěvek se bude zabývat vyhodnocením laboratorních výsledků a naznačení příčin degradace povrchové vrstvy žuly z hlediska mineralogie. 

 

18.05  Restaurování a konzervace žulového podstavce
Vojtěch Míča, restaurátor kamene, AVU 

Před restaurování bylo nutné povrch podstavce pomníku pečlivě očistit od znečištění smogovým spadem, stékajícími konzervačními nátěry bronzových soch i výkvěty solí, což silně zkreslovalo původní zabarvení žuly. Bylo nutné určit rozsah degradovaných míst a faktický spárořez žulových kvádrů. Bylo nutné vyřešit, jak zatmelit stávající prohlubně a krátery po odpadaných "puchýřích" a  vhodně je zaretušovat. Restaurování tmelem je oprava dočasná, objevovat se budou nové a nové degradace, které lze eliminovat jedině vhodnou a opakovanou konzervací.

 

18.30  Průzkum konstrukce jezdecké sochy pomníku sv. Václava
Andrej Šumbera, restaurátor kovů, AVU

Celkové pojetí konstrukce jezdecké sochy je velmi odvážné – pouhé dva trny v nohou koně nesou celkovou váhu, přibližně 4–4,5 tuny. Jakékoliv narušení dvou nosných trnů by vedlo k nachýlení plastiky, přičemž změna těžiště by vedla k přetížení trnů, ohybu a pádu plastiky. Průzkumy vnitřní konstrukce plastiky byly provedeny postupně při restaurování v roce 2005 a při rekonzervacích v letech 2011 a 2017. Poznatky byly získány vlastním vizuálním průzkumem, zaměřením, fotografickými záznamy a videozáznamy z endoskopické kamery. Dále byly při průzkumu využity historické fotografie z restaurování v roce 1966. Dlužno podotknout, že žádné původní plány vnitřní konstrukce jezdecké sochy se nedochovaly. Cílem posledního průzkumu bylo vyhodnotit dosavadní výsledky a posoudit stav konstrukce za pomoci širšího okruhu odborníků a případně navrhnout další metody průzkumu.

 

19.00  Závěrečná diskuse, otázky