Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

• výzva k podání cenové nabídky v rozsahu ZD pro zakázku malého rozsahu na stavební práce

Název: „Dům zahradníka - Změna využití pro restauraci - 2. etapa“

Vymezení předmětu veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Dům zahradníka, změna využití pro restauraci – 2. etapa“ spočívá ve stavebních úpravách objektu a změně využití, v úpravě provozu a změně technologického vybavení objektu. Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dle rozpočtových nákladů členěn na „Práce a dodávky HSV“  a „Práce a dodávky PSV“. Dále jsou předmětem plnění a součástí nabídkové ceny „Práce a dodávky M“ a „Ostatní náklady“.

 

Předpokládaná hodnota předmětu zakázky:
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2.872.773,65 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota plnění dodavatele je 2.280.208,55 Kč bez DPH.  Předpokládaná hodnota plnění poskytnutého zadavatelem v rozsahu dílčí dodávky výrobků činí 592.565,10 Kč bez DPH.


Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV:
45212420-6 – Stavební úpravy restaurací a podobných zařízení
45212300-9 – Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
45454100-5 – Rekonstrukce budov

 

Místo plnění zakázky:
Místem plnění bude areál Trojského zámku, U Trojského zámku 4/1, 171  00, Praha 7 – Troja, původní dům zahradníka. Podrobná lokalizace místa plnění je obsažena ve výkresové části projektové dokumentace v příloze této výzvy.

 

Lhůta a způsob podání a zpracování nabídek:
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 09. 03. 2018 v 12:00 hodin.
Nabídka musí být podána v českém jazyce. Místem pro podání nabídky je ředitelství GHMP, Revoluční 5, 110 00 Praha 1, 1. patro.  Nabídky je možno podat osobně, v po-pá od 10:00 do 15:00 hod., nebo zaslat na výše uvedenou adresu zadavatele tak, aby nabídky byly na tuto adresu doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Později doručené nabídky se neotvírají a nebudou posuzovány.
Pokud nebude nabídka doručena ve lhůtě pro podání nabídek dle tohoto článku výzvy nebo nebude doručena zde stanoveným způsobem, nepovažuje se za podanou a v průběhu veřejné zakázky se k ní nepřihlíží. Dobou podání nabídky se rozumí potvrzená doba převzetí zásilky zadavatelem dle čl. 1.1 této výzvy.

 

Tato veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce není zadávána postupem podle zákona.

 

Ke stažení:
Výzva k podání nabídek (úplný text)

 
Přílohy v elektronické podobě (uveřejněny na profilu zadavatele Galerie hlavního města Prahy spolu s touto výzvou):
Příloha č. 1: Předloha Formuláře krycího listu nabídky
Příloha č. 2: Obchodní podmínky – předloha textu návrhu smlouvy o dílo,
Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provádění stavby
Příloha č. 4: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 5: Stavební povolení Zn. MČ P7 006356/2017/SU/VF 2 Tr./R ze dne 13.2.2017 na stavbu
  


 další aktuality