Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

• výzva k podání cenové nabídky pro zakázku malého rozsahu na stavební práce

Název VZ: „Rekonstrukce bytu ve 2. NP paláce Colloredo-Mansfeld“

Vymezení předmětu veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce bytu ve 2. NP paláce Colloredo-Mansfeld“ spočívá ve stavebních úpravách bytu ve 2.NP západního křídla paláce Colloredo-Mansfeld. Kromě stavební úpravy bytu budou rekonstruovány povrchy, výplně otvorů a vyměněny vnitřní rozvody TZB.

Podrobné, úplné a závazní řešení navrhované rekonstrukce, tedy vymezení předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, je obsaženo v projektové dokumentaci stavby, viz příloha č. 3.

 

TATO VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE NENÍ ZADÁVÁNA POSTUPEM PODLE ZÁKONA.

 

Předpokládaná hodnota předmětu zakázky:

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.531.656,- Kč bez DPH.

 

Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV:

45212300-9 – Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov

45454100-5 – Rekonstrukce budov

 

Místo plnění zakázky:

Místem plnění bude byt ve 2. NP paláce COLLOREDO-MANSFELD, Karlova ul. 189/2, Praha 1 – Staré Město. Podrobná lokalizace místa plnění je obsažena ve výkresové části projektové dokumentace v příloze této výzvy.

 

Doba plnění zakázky:

Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na dobu určitou 3 měsíce od data zahájení plnění, kterým je datum předání staveniště vybranému dodavateli, do data ukončení plnění, kterým je datum předání a převzetí dokončených stavebních úprav bez vad a nedodělků. Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky (předání staveniště vybranému dodavateli) je zadavatelem uvažován k datu 27. 08. 2018.

 

Lhůta a způsob podání a zpracování nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 20. 08. 2018 v 12:00 hodin.

Nabídka musí být podána v českém jazyce. Místem pro podání nabídky je ředitelství GHMP, Revoluční 5, 110 00 Praha 1, 1. patro.  Nabídky je možno podat osobně, v po-pá od 10:00 do 15:00 hod., nebo zaslat na výše uvedenou adresu zadavatele tak, aby nabídky byly na tuto adresu doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Později doručené nabídky se neotvírají a nebudou posuzovány a hodnoceny.

 

Prohlídka místa plnění:

Prohlídka místa plnění je možná po telefonické či písemné dohodě s p. Vladimírem Plichtou, tel.: +420 777 301 946, e-mail: vladimir.plichta@ghmp.cz.

 

Přílohy v elektronické podobě:

Výzva k podání nabídek (úplné znění)

Příloha č. 1 – Předloha Formuláře krycího listu nabídky

Příloha č. 2  – Obchodní podmínky / Předloha textu návrhu smlouvy o dílo

Příloha č. 3  –  Projektová dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (zazipováno)

 

 další aktuality