Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

• výzva k podání cenové nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby

Název VZ: „WEB programu Umění pro město

Vymezení předmětu veřejné zakázky:

 

Předmětem zakázky je příprava a zhotovení webových stránek programu Umění pro město, s  katalogem uměleckých děl ve veřejném prostoru Prahy + grafika programu a vizuální styl.

 

TATO VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY NENÍ ZADÁVÁNA POSTUPEM PODLE ZÁKONA

 

Předpokládaná hodnota předmětu zakázky:

 

Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí 250 000,-  s DPH.

 

Doba plnění zakázky:

 

Doba plnění je stanovena na dobu určitou 5 měsíců. Smlouva o dílo bude uzavřena bez zbytečného odkladu po výběru dodavatele. Zahájení prací bude následovat v souladu se smlouvou o dílo. Předběžný termín zahájení prací je leden 2020, předběžný termín ukončení prací je květen 2020.

Předmět plnění bude realizován po etapách, které budou stanoveny dle navrženého harmonogramu prací:

 

1. etapa - WEB Umění pro město- nejpozději do 1. 3. 2020

2. etapa – Katalog  - plné spuštění -  do 30. 5. 2020

 

Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vybraným dodavatelem časový a finanční harmonogram prací upřesnit v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky.

 

Lhůta a způsob podání a zpracování nabídek:

 

Nabídky musí být zadavateli doručeny do pondělí 27. 1. 2020 do 12 hodin.

 

Místem pro podávání nabídek v písemné podobě je kancelář ředitelství Galerie hlavního města Prahy, Revoluční 5, 110 00 Praha 1 – Staré Město.

Nabídky je možno podávat osobně v pondělí až pátek od 09:00 do 16:00 hod., nebo zaslat na tuto adresu zadavatele tak, aby nabídka byla na tuto adresu doručena nejpozději do konce lhůty pro podávání nabídek. Později doručené nabídky se otevírají a nelze k nim přihlížet.

Písemné nabídky budou zadavateli doručeny v jedné uzavřené obálce s čitelným nápisem „NEOTEVÍRAT – WEB – Umění pro město“.

Na obálce musí být rovněž uvedena adresa dodavatele, na níž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky.

 

Ke stažení:

Výzva k podání cenové nabídky (úplné znění)

 

Přílohy v elektronické podobě:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet WEB UM

Příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení par. 74 ZVZ

Příloha č. 3 - Vzor Titulního listu nabídky WEB UM

Příloha č. 4 - Návrh smlouvy WEB UMdalší aktuality