Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

• Veřejná soutěž na nájem restaurace nacházející se v areálu Trojského zámku

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na uzavření NÁJEMNÍ SMLOUVY na nájem prostor  restaurace nacházející se v areálu Trojského zámku, adresa U Trojského zámku 1, Praha 7 – Troja.

Datum vyhlášení veřejné soutěže: 13. 2. 2020

Lhůta pro podání nabídek: do 16. 3. 2020 do 10:00 hodin

Způsob vyhlášení veřejné soutěže: elektronicky

 

Předmětem nájmu jsou prostory samostatné budovy se samostatným vstupem v jižní části areálu zámku Troja.

 

Prohlídka PŘEDMĚTU NÁJMU

Prohlídka se uskuteční v těchto termínech:

Sraz s účastníky prohlídky bude v uvedených termínech u jižní brány do zahrad Trojského zámku (parkoviště u řeky).

V případě zájmu o účast na prohlídce je vhodné předem kontaktovat telefonicky nebo emailem níže uvedenou kontaktní osobu.

Kontaktní osobou v záležitosti prohlídky je pan Miroslav Koláček, tel. 725 818 722, mail: kolacek@ghmp.cz

 

Náležitosti nabídky

Nabídka do SOUTĚŽE se podává písemně v jednom originále a v elektronické podobě na nosiči CD-R R v zalepené obálce označené nápisem „Soutěž – restaurace Troja 2020“.

Nabídka musí obsahovat:

(a) v případě, že je navrhovatel fyzickou osobou: jméno a příjmení navrhovatele, narození nebo identifikační číslo, adresu místa trvalého pobytu nebo sídla,

(b) v případě, že je navrhovatel právnickou osobou: název navrhovatele, identifikační číslo, jeli přiděleno, adresu sídla,

(c) další kontaktní údaje na navrhovatele, a to: telefonní číslo a e-mail navrhovatele, resp. osob oprávněných za navrhovatele jednat

(d) prohlášení navrhovatele o přijetí podmínek SOUTĚŽE a splnění kvalifikačních předpokladů.

(e) nabídku výše ročního nájemného. Minimální roční nájemné je stanoveno na 480.000,- Kč bez DPH

(f) podrobný popis záměru využití PŘEDMĚTU NÁJMU (účelu nájmu),

 

Způsob a lhůta pro podání nabídek

Nabídka může být předána osobně nebo zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Místem pro doručení obálek s nabídkami je ředitelství GHMP, Revoluční 5, Praha 1, I. patro v pracovních dnech v době od 9.00 hodin do 15.00 hodin, kontaktní osobou pro předání nabídky je paní Andrea Čerbačevská.

Nabídka musí být podána v zalepené obálce, která musí být zřetelně označena nápisem ,,Soutěž – restaurace Troja 2020“.

Lhůta pro podání nabídek je do 16. 3. 2020 do 10:00 hodin.

Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do SOUTĚŽE zahrnuty.

Okamžikem podání nabídky se rozumí okamžik jejího doručení do místa ředitelství GHMP, Revoluční 5, Praha 1

 

Ke stažení:

Výzva

Přílohy v elektronické podobě:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

 

 

 další aktuality